سایت پسماند صنعتی گچین

عنوان طرح: سایت پسماند صنعتی گچین

 

نوع کاربری: مدیریت پسماند صنعتی

مساحت زمین:۲۷ هکتار

نوع مالکیت:قرارداد واگذاری

پتاسیل های موجود:

  1. جواز تاسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت
  2. جاده دسترسی آسفالت از جاده اصلی بندرعباس به بندر لنگه
  3. جاده های دسترسی درون سایت به طول یک کیلومتر

آدرس: بندرعباس، گچین

مختصات جغرافیایی (UTM): X=394856.00 m E ; Y=3005192.00 m N

قابلیت های سرمایه گذاری:

۱-بازیافت ضایعات و پسماند های صنعتی و ویژه

۳-مدیریت پسماند صنعتی و ویژه

مدیریت پسماند پزشکی

 

سایت پسماند