پرورش ماهی در قفس

عنوان طرح: پرورش ماهی در قفس

 

نوع کاربری: پرورش ماهی در قفس در دریا

پهنه داخل دریا:۱۴٫۴۷ هکتار

نوع مالکیت: قرارداد واگذاری

پتاسیل های موجود:

  1. ظرفیت پرورش ۱۰۰۰ تن ماهی

آدرس: شهرستان بندر لنگه، شهر بندر حسینه

مختصات جغرافیایی (UTM)  سایت درون دریا: X= 231176 mE; Y = 2943832m N

مختصات جغرافیایی (UTM)  پسکرانه: X= 237270 mE; Y = 2950625m N

قابلیت های سرمایه گذاری:

  1. پرورش ماهی در قفس(دریا)
  2. فرآوری ماهی و انجماد جهت صادرات

ماهی در قفس